Blogiversary, anniversary and LINK UP

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

happy-anniversary

Although we already have almost end of November, I would like to return one month back. October was the month of hteanniversaries for me.The anniversaries are important to me. They help me remember moments and events that touched me and shaped me in some way. Whether it’s small or big anniversary, they allow me to stop for a moment and look back into the past to see myself now and before, and to understand better who I am without binding by the past. These are moments when I compare and retrospect – I am happy for what I have achieved and I am well aware what I didn’t. The anniversaries help me to realize how the time flies and give me some sense of the regularity and the order in this otherwise very unpredictable world.

Hoci už máme skoro koniec novembra, ja sa ešte vrátim o mesiac späť. Október bol pre mňa mesiacom výročí. Výročia sú pre mňa dôležité. Pomáhajú mi pamätať si momenty a udalosti, ktoré sa ma dotkli a nejakým spôsobom ma formovali. Či už sú to výročia malé alebo veľké, umožňujú mi na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa späť do minulosti, vidieť seba teraz a predtým a lepšie pochopiť kto som bez toho aby ma minulosť zväzovala. Sú to momenty, keď porovnávam a bilancujem – teším sa z toho čo sa mi podarilo dosiahnuť a veľmi dobre si uvedomujem čo sa mi nepodarilo. Výročia mi pomáhajú uvedomiť si plynutie času a dávajú mi pocit istej pravidelnosti a poriadku v tomto inak veľmi nepredvídateľnom svete.

 

There were 3 anniversaries in the last month:

Na minulý mesiac pripadli hneď 3 výročia:

1st blogiversary – one yeasr ago I finally dared and started to create a blog on WordPress platform with a new design and also with a name of the blog – The GLAMADVENTURE. I’m still learning something new, I’m happy for every small detail which helps me somehow to improve or beautify the blog. A lot of time I spend on YouTube to watch different tutorials. Thanks to everyone who produce them.

1.blogové výročie – pred rokom som sa konečne odhodlala a začala tvoriť blog na platforme WordPress s novým dizajnom a tiež s novým menom blogu THE GLAMADVENTURE. Stále sa učím niečo nové, Teším sa s každej maličkosti, ktorou sa mi podarí blog nejak zlepšiť alebo skrášliť. A veľa času trávim na youtube, kde sledujem rôzne tutoriály. Vďaka všetkým, ktorých ich vytvárajú.

 

2nd blogiversary – two years ago I began blogging with great enthusiasm and with the idea that I would write something like a diary and would add some pictures to it. I’m smiling to know how very naive my idea was. o) Blogging is time consuming, so you have to really love it if you would like to do it. I had no idea that I would be partially IT, a model, a photographer, a creative director, a writer, a marketing manager, a graphic designer … For example I created the favicon yesterday. Two years ago I had no idea what it is and I would probably think that is some sort a dirty word. o) I am glad that I jumped into it. I met in the online world a lot of wonderful people that I would not have the chance to meet in person and I discovered a creativity in myself, which I did not even know that I have it.

2.blogové výročie – pred dvoma rokmi som sa do blogovania pustila s veľkým nadšením a s predstavou, že budem písať niečo ako denník a vložím tám pár fotiek. Musím sa pousmiať sama nad sebou, keď teraz viem ako veľmi naivná táto predstava bola. o) Blogovanie zaberá dosť času, takže to musí človeka naozaj baviť. Netušila som, že budem čiastočne IT, modelka, fotograf, kreativny riaditeľ, spisovateľ, marketing manager,grafický dizajner… Včera som si napríklad sama vytvorila favicon. Pred dvoma rokmi som netušila čo to je a pokladala by som to asi za sprosté slovo. o) Som rada, že som do toho skočila. Stretla som v online svete ďalších skvelých ľudí, ktorých by som osobne nemala šancu stretnúť a objavila som v sebe kreativitu, o ktorej som ani netušila, že ju mám. 

 

25th Anniversary – 25 years ago I met a man who is now my husband, the lifelong partner and the best friend. Even when I say it out loud or I see it written, I can not believe that it passed 25 years from this moment!

25. výročie – pred 25 rokmi som stretla človeka, ktorý je mojím manželom, celoživotným partnerom a najlepším priateľom. I keď to poviem nahlas alebo to teraz vidím napísané, nemôžem uveriť, že od toho momentu ubehlo už 25 rokov!

 

And as I’m looking back today, there aren’t  new photos in the post. On the contrary, I went through all the articles from the beginning of the blog and here are the most populare:

A keď sa už pozerám dozadu, dnes nebudú nové fotky. Naopak, prešla som si všetky články od začiatku blogu  a tu sú najčítanejšie články:

One scarf story

glamadventre-onecarfstory

 

Orange-grey butterfly

glamadventure-orange-grey-butterfly

 

Boring dress? Never! – part III.

glamadventure-boring-dress

 

BOHO

glamadventure-boho

 

Orange T-shirt

glamadventure-orange-t-shirt

Do you like anniversaries? Do you celebrate or ignore them?

Máte radi výročia? Oslavujete ich alebo ich ignorujete?

♥♥♥

Here you find where I´m linking up my post: LINK UPs.

LOGO2

Many thanks to all wonderful ladies which joined the link up party My Red Carpet last week. It was very encouraging and inspiring. This week I’m featuring two bloggers:

The most clicked style had LISA from BEAUTY BY LISA. Check her sweater remix ideas on her blog. I specially like the one with white sheer blouse and the choker necklace.

lisa

My personal choice of the style from the last link up is SHEELA from SHEELA WRITES. Have a look how fab you can look when you borrow something from the men’s wardrobe. And it will be shame if you will miss her interesting and informative post about this topic.

sheela

Dear ladies (and gentlemen), let´s start My Red Carpet linkup. Every Monday you can stand on the imaginary red carpet to show your fabulous outfits. You can also get inspired by other bloggers. Every week I will select my favourite outfit in my next blog post and this outfit will be featured at the BOARD of FAME.

To join this link up follow these easy steps:

  1. Please follow me on INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK and PINTEREST. Thank you.
  2. Share some love and visit at least 2 other bloggers from the linkup party.
  3. Share a link to THE GLAMADVENTURE on your post.
  4. Please, don´t forget to visit other blogs and make new friend.