DREAM

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

I open my eyes. Something has changed. Something is different. We have never had the windows bars. From whom or from what protect us? I don´t t remember … I have to go out. Get some fresh air. Smell the flowers and touch the trees. It helps me remember …

Otvorím oči. Niečo sa zmenilo. Niečo je inak. Nikdy sme predsa nemali na oknách mreže. Pred kým alebo pred čím nás chránia? Nepamätám sa… Musím ísť von. Nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Cítiť vôňu kvetov a dotknúť sa stromov. To mi pomôže si spomenúť…

IMG_2485_1

 

The grass disappeared. Trees changed. They are cold. There is no life in them. My heart is beating so fast. Waves of panic spread throughout the body. Breathe deeply. Breath in e and breath out, breath in and breath out … It’s much better.

Tráva zmizla. Stromy sa zmenili. Sú studené. Nie je v nich žiaden život. Srdce mi bije strašne rýchlo. Vlny paniky sa mi rozlievajú po celom tele. Dýcham zhlboka. Nádych a výdych, nádych a výdych… To je oveľa lepšie.

IMG_2528_1

IMG_2464_1

 

Where am I? I miss the sun. The world has the different smell and color. Something whispers to me, tries to say me something. It repeats HIDE and SEEK.

Kde to som? Chýba mi slnko. Svet má inú vôňu a farbu. Niečo mi šepká, niečo sa mi snaží povedať. Neustále opakuje SCHOVAJ SA a HĽADAJ.

IMG_2468_1

IMG_2473_1

 

No, I will not hide. I seek a way out of this strange foreign world. It is empty, cold and sad. I don´t belong here.

Nie nebudem sa schovávať.  Hľadám cestu von z tohto zvláštneho cudzieho sveta. Je prázdny chladný a smutný. Ja sem nepatrím.

IMG_2487_1

IMG_2494_1

 

What a strange dream…

Aký zvláštny sen….

IMG_2480_1

 

♥♥♥