Irresistible Me DIAMOND Hair Styler Review

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

I have a long fine hair. They are not completely straight or wavy. To do a nice hairstyle  requires a little effort. For example, sleep on the curlers. It is very uncomfortable and it takes a long time. I want a quick solution. Something like a nice hairstyle in less than 10 minutes. Therefore, it was delighted when I approached from the online store http://www.irresistibleme.com with the possibility to try the new straightener IRRESISTIBLE ME DIAMOND PROFESSIONAL STYLING IRON.

Mám dlhé jemné vlasy. Nie sú ani úplne rovné a ani vlnité. Upraviť ich do pekného účesu vyžaduje trochu snahy.  Napríklad spať na natáčkach. Je to veľmi nepohodlné a dlho to trvá. Chcem rýchle riešenie. Niečo ako krásny účes za menej ako 10 minút. Preto ma nadchlo keď ma oslovili z internetového obchodu http://www.irresistibleme.com s možnosťou vyskúšať novú žehličku na vlasy IRRESISTIBLE ME DIAMOND PROFESSIONAL STYLING IRON.
IMG_5187_1

 

The iron came wrapped in the nice black box, which is very practical and to enjoy it like  storage for the iron. There are pictures of all features on the inside part of the cap.  I would like to mention the most important (for me). The whole list is shown on the picture.

 

Žehlička prišla zabalená v peknej čiernej krabičke, ktorá je veľmi praktická a požívam ju na uskladnenie žehličky. Zvnútra na vrchnáčiku je obrázkový prehľad vlastností, ktoré má prístroj. Spomeniem tie najdôležitejšie (pre mňa). Celý prehľad je obrázku.
IMG_5710_1

 

The diamond in the name is not just a coincidence. The producer states that he uses unique Diamond NANO technology. Diamond-couted plated irons extended durability and heat transfer.

Diamant v názve nie je len náhodou. Výrobca uvádza, že používa unikátnu Diamond NANO technológiu. Diamantami pokryté platničky žehličky predĺžia trvanlivosť a transfer tepla.

IMG_5725_1

 

 

One of the important features which cought my attention is a tourmaline technology, a semi-precious mineral. Tourmaline crystals are crushed into powder and incorporated into the material iron plates. Tourmaline generates negative ions, which when ironed hair closes the cuticle layer and  create smooth hair.

Jedna z ďalších vlastností, čo ma zaujala je technológia turmalínu, čo je polodrahokam. Kryštály turmalínu sa rozdrvia na prášok a zapracujú sa do materiálu platničiek žehličky. Turmalín vytvára záporné ióny, ktoré pri žehlení vlasov zavrú vrchnú časť vlasov a vytvoria tak hladké vlasy.

IMG_5686_1

 

I recommend you read the instructions book before use – especially the part about whicht temperature use for different type of hair. There is also a section of hairstyling – how to use iron to create different types of hairstyles. As is the first time that I used the straightener, for me was a better view some tutorials on YouTube and then practise and practise.

Doporučujem si pred použitím prečítať návod – hlavne časť o tom akú teplotu použiť na aký typ vlasov. Je tam aj časť o stylingu – ako pomocou žehličky vytvoriť rôzne typy účesov. Je to prvý krát čo som používala žehličku na vlasy a pre mňa bolo lepšie pozrieť si tutorialy na youtube a potom skúšať a skúšať.
IMG_5190_1

 

At first I tried to create waves. I acted exactly the advice of the tutorial. I divided the hair on the upper and lower sections. Upper Section I zopla ridges. Lower Section I divided in half and I threw over his shoulders forward. Gradually I formed by strands of wool. On the third attempt I was satisfied with the outcome. It looked like this:

Najprv som sa pokúšala vytvoriť vlny. Postupovala som presne podľa rád z tutoriálov. Rozdelila som vlasy na hornú a dolnú sekciu. Hornú sekciu som zopla hrebeňov. Dolnú sekciu som rozdelila na dve polovice a prehodila som cez ramená dopredu. Postupne po prameňoch som tvorila vlny. Na tretí pokus som bola s výsledkami spokojná. Vyzeralo to asi takto:

IMG_5193_1

IMG_5201_1

 

And I tried and perfectly straight hair. Straightening plates are not fixed, but they are floatingt, so it so possible to  controll pressure on the hair. It gave me a good result too:

A skúšala som aj úplne rovné vlasy. Platničky žehličky nie sú na pevno, ale pohybujú sa, takže sa dobre kontroluje tlak na vlasy. Tiež veľmi dobrý výsledok:

IMG_5608_1

 

The first try took me quit long. But as with everything else, step by step it went faster and faster. Now I can do the hairstyle for less than 10 min. It helps a lot that the device is very light. The power cord is 2.5 meters long and rotates 360 degrees and it makes the manipulation very easy. The device is heated very quickly – it takes about 15 seconds. It has two displays – one shows to what degree of the heat (there are 3 degrees). The second display shows the exact temperature that you can manually adjust with the buttons on the inside part of the device.

Prvé pokusy mi trvali dosť dlho. Ale ako so všetkým iným, postupne mi to išlo rýchlejšie a rýchlejšie. Teraz zvládnem za menej ako 10 min. Dosť pomáha, že je prístroj veľmi ľahký. Manipuláciu uľahčuje aj to, že sa elektrická šnúra dlhá 2,5 metra otáča o 360 stupňov, takže ma nijak neobmedzuje v pohybe. Prístroj sa zohrieva veľmi rýchlo – trvá to cca 15 sekúnd. Má 2 displeje – jeden znázorňuje na aký stupeň je teplota (prístroj má 3 stupne). Druhý displej ukazuje presne teplotu, ktorú si môžete manuálne upraviť tlačidlami na vnútornej strane prístroja.
IMG_5743_1

For me it is a very useful device.

Pre mňa je prístroj veľmi užitočný pomocník.

♥♥♥