PAPER DIARY

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

IMG_0240_1

Is it my generation torn? Now, in mid-life anchored in the past and whatch with the hope what will come. I love all the technical innovations. I am a blogger and I am active on social networks. I look for Wifi in the middle of the rainforest. The iPhone is “MY PRECIOUS !!!” .  When I forgot it at home the other day, I felt like without hand. I red-line Skype, WatsApp, Viber every day. My new laptop has a beautiful design. We fight for iPad with my son.  How could Kindle miss in our home?

Je moja generácia rozpoltená? Teraz v polovici života ukotvená v minulosti a s nádejou sledujúca čo príde. Milujem všetky technické novinky.  Som bloggerka a som aktívna na sociálnych sieťach. Wifi hľadám aj uprostred dažďového pralesa. IPhone je „MY PRECIOUS!!!“ a keď som ho minule zabudla doma, cítila som sa jako bez ruky.  Skype, WatsApp, Viber žhavím každý deň. Moj nový notebook má krásny dizajn. O iPad bojujem so synom. Ako by u nás mohlo chýbať Kindle?

IMG_0239_1

So why this anchorge in the past? The things that we come to  know in childhood stay with us for a lifetime. Despite the fact how many wonderful book can be stored on the Kindle, I love ordinary paper books. Kindle is definitely handy for holidays,  but I love the feel of touching paper when I turn the page and also the sound that it does. The same applies diary. Electronic diaries are amazing, easily archived, have different alerts and more function. THe e-diary is clear and because I  writie with  all 10 fingers, very fast too.

Tak prečo to ukotvenie v minulosti? Veci, ktoré spoznáme v detstve s nami zostávajú celý život. Napriek tomu koľko užasných kníh možem mať uložených na Kindle, milujem obyčajné papierové knihy. Kindle je určite praktický na dovolenku, ale milujem dotyk papiera keď obraciam stránky a tiež zvuk, ktorý to vydáva. To isté sa týka diaru. Elektronické diare sú úžasné, ľahko sa archivujú, majú rozne upozornenia a ďalšie funkcie. Elektornický diár je prehľadný a kdeže píšem všetkým 10 prstami aj veľmi rýchly.

IMG_0248_1

Despite the fact that I am 21st century person, I prefer a paper diary. All appointments, ideas, duties and new projects are there. I like rustling of the paper when I turn the page and how the pen glides across the paper …

Som z 21. storočia a predsa mám radšej papierový diár. Všetky schodzky, nápady, povinnosti a nové projekty si zapisujem tam. Páči sa mi ako šuští papier, keď obraciam stránky a ako sa pero kĺže po papieri…

♥♥♥