PERFECT MOMENT

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

When did you last time feel joy in your life? … Just because the sun is shining and the sky is blue, because you have had a nice dream and you are waking up with a smile on your lips or dancing like crazy at home, because the radio is playing a good song.

Kedy ste sa naposledy len tak tešili zo života? Len tak… pretože svieti slnko a je modrá obloha, pretože ste sa mali krásny sen a zobudili ste sa s úsmevom na perách alebo tancovali doma ako blázni, lebo v rádiu hrala dobrá pesnička.

 

Everybody is in great haste to find big perfect happiness. Big perfect wedding, amazing holiday, something big … Maybe happiness is not big, noisy, expensive, dazzling and does not come in a noise of fanfares.
Všetci sa ženieme za veľkým dokonalým šťastím. Veľká dokonalá svadba, úžasná dovolenka,  niečo veľké… Možno šťastie nie je veľké, hlučné, drahé, oslnivé a neprichádza za zvuku fanfár.

Perhaps happiness are those short quiet  perfect moments when you exchange a glance with your husband and  you don´t need to say anything because you understand without words and it is a better confession of love than any poem. Perhaps it is the moment when you look at the paper dragons flying in the sky and for a while you feel that you understand how the universe works. Or it is the moment when old jazzmen from Five Blind Boys of Alabama sing Amazing Grace and you know that God exists. Or you jump wiht Little One down the sidewalk holding hands and the moment when your feet don´t touching the ground is … perfect moment.
Možno šťastie sú práve tie krátke tiché dokonalé okamihy, keď si s manželom vymeníte pohľad a nemusíte nič viac povedať, lebo si rozumiete bez slov a je to väčšie vyznanie lásky ako ktorákoľvek báseň. Možno je to chvíľa, keď sa pozeráte na papierové draky letiace v oblakoch a na chvíľu máte pocit, že ste pochopili ako funguje celý vesmír.  Alebo chvíľa, keď na koncerte starí jazzmani z Five Blind Boys of Alabama zaspievajú Amazing Grace a vy viete, že Boh existuje. Alebo s Drobčekom poskakujete po chodníku držiac sa za ruky a tá chvíľa keď sa vaše nohy nedotýkajú zeme je … dokonalý okamih.

STASTIE_1

♥♥♥